กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์ภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภราดร ช่างทองคำ
ครู คศ.2